o-net,  กิจกรรม/activity

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง

คว้าคะแนนเต็ม จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ได้ 100 คะแนนเต็ม
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *