กิจกรรม/activity

SWC CAREER HORIZON EXPLORATION EDUCATION 2024

กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ 2567
ให้แก่พี่ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ให้การสนับสนุน
1.มหาวิทยาลัยบูรพา 3 คณะ
    – คณะโลจิสติกส์
    – คณะศึกษาศาสตร์
    – คณะเภสัชศาสตร์
2.วิทยาลัยดุสิตธานี
3.มหาวิทยาลัยหัวเฉี่ยวเฉลิมพระเกียรติ
4.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5.มหาวิทยาสัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
6.มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
7.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *