ข่าวสาร/news,  ข่าวเครือสารสาสน์ / Sarasasnews

Sarasas Youth Leadership Network Camp

โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
จัดกิจกรรมตามนโยบายของ ดร.สุทธิ​พงศ์​ ยงค์กมล นายกสภา​สถาบัน​เทคโนโลยี​แห่งสุวรรณภูมิ​และประธานคณะกรรมการ​บริหารงาน​วิชาการ โรงเรียน​ในเครือ​สาร​สาสน์​ ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Sarasas Youth Leadership Network Camp
โดยทีมวิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในโอกาสนี้ ประธานในพิธี ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์และคณะกรรมการบริหารวิชาการ โรงเรียนในเครือฯ ได้กล่าวเปิดงานและสร้างแรงบรรดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนกว่า33สถาบันการศึกษาให้เป็นเยาวชนที่มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *